Търговия с метали, горива, зърно

Връзка с нас

02 962 04 13БОРСОВО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

В качеството си на пълен борсов член фирмата извършва борсово представителство и сключва борсови сделки въз основа на Закона за стоковите борси и тържищата, актовете на неговото прилагане и правилника на „Софийска стокова борса” АД.

Стоките търгувани на борсата се разделят на три основни групи:

  1. група „Хранителни стоки”.
  2. група „Нехранителни стоки”.
  3. група „Зърно”.

Преди сключване на всяка борсова сделка фирмата сключва договор за борсово представителство със своя клиент (доверител), към който се прилага конкретната поръчка, съдържаща подробно описание на стоката и условията за нейната продажба или покупка.

Сключваните на борсата сделки са предимно:

  • сделки с незабавно изпълнение, при които страните договарят доставка на налични стоки в срок до 10 (десет) работни дни след сключването им.
  • форуърдни сделки, при които страните се задължават да продадат или купят стока по цена, определена при сключването им с установен точен срок за изпълнение на доставката.